reisinformatie / reisvoorwaarden

De onderstaande reisinformatie en reisvoorwaarden zijn opgesteld om duidelijkheid te geven in de overeenkomsten tussen de reisdeelnemers en Burgtours BV, Margrietstraat 30 te 4401 EZ  Yerseke. Hierna verder te noemen Burgtours.

boeken van een reis
Het boeken van een reis kan uitsluitend via de website. Hierdoor voorkomen we o.a.: 1) misverstanden door schrijffouten 2) overnemen van onjuiste gegevens 3) tijdverlies door lange telefoongesprekken. Bijkomend voordeel van via de website boeken: u krijgt gelijk een automatische bevestiging met de door u ingevulde gegevens. U kunt hierdoor nog rustig de boeking doorlezen om te zien of alles goed is ingevuld. Alle boekingen zijn rechtsgeldig. Als u voor verschillende personen tegelijk boekt, is het goed te bedenken dat u wordt gezien als ‘hoofdboeker’ en aansprakelijk bent voor het hele gezelschap. Minderjarige reizigers dienen aan te kunnen tonen dat ouders of voogden toestemming hebben verleend.

reformatorische gezindte
Burgtours richt zich op de Reformatorische gezindte. Dit betekent o.a. dat we duidelijkheid willen bieden met betrekking tot onze kledingcode tijdens onze reizen: de heren niet in korte broeken en/of mouwloze hemden, de dames niet in korte/lange broeken. Burgtours hanteert de regel dat ongehuwde deelnemers van verschillend geslacht niet bij elkaar op de kamer worden ingedeeld.

welke reis is voor u geschikt?
Soms boeken deelnemers voor een reis, die eigenlijk niet bij hen past. De reis voldoet dan niet aan de verwachtingen en is misschien ook wel lichamelijk te intensief. Lees daarom altijd goed de informatie van de reis door, en laat u, als u vragen hebt, goed informeren door Burgtours. We benadrukken dat alle deelnemers zelfstandig aan de reis moeten kunnen deelnemen. Heeft u hulp of begeleiding nodig, dan moet u hiervoor zelf een reisgenoot meenemen. Uw medereizigers zijn zelf ook op vakantie en wij willen geen aanspraak maken op hun diensten. Ook voor een reisleider is dergelijke begeleiding zwaar. Zij kunnen zeker hand- en spandiensten verlenen, maar kunnen niet de individuele begeleiding geven die u misschien wel nodig hebt. Het is echt noodzakelijk dat Burgtours op de hoogte wordt gebracht van eventuele bijzonderheden t.a.v. de geestelijke of lichamelijke gezondheid van de deelnemer. Vermeld eventuele functiestoornissen, een handicap, gebruik van medicijnen etc. Het niet, onvolledig of onjuist verstrekken van deze gegevens met betrekking tot bijzonderheden kan uitsluiting van (verdere) deelname tot gevolg hebben. Met aan ons verstrekte gegevens wordt vertrouwelijk omgegaan.

preferenties en essenties
Burgtours wil zoveel mogelijk tegemoet komen aan uw speciale wensen (preferenties) die bij de boeking bekend gemaakt worden. In veel gevallen zijn we echter afhankelijk van de uiteindelijke dienstverleners, de hotels bijvoorbeeld. Wij kunnen daarom ook niet garanderen dat uw voorkeur wordt uitgevoerd. Is een wens zo belangrijk dat het al dan niet boeken van een reis ervan afhangt, dan is er sprake van een essentie. Dit kunt u bij uw boeking aangeven.

dieet en medicijngebruik
Als u een dieet gebruikt, laat ons dat dan tijdig weten. Wij zullen dit doorgeven aan uw hotel of cruiseschip, zodat zij rekening kunnen houden met uw dieet. Wel duidelijk vermelden om welk dieet het gaat! Eventuele meerkosten voor een dieet dienen ter plaatse te worden afgerekend. Als u medicijnen gebruikt, neem dan voldoende mee. Voor alle zekerheid is het verstandig een recept in het Latijn bij u te hebben.

uitsluiting en aansprakelijkheid
Als door psychische en/of lichamelijke handicap of door wangedrag van de deelnemer de goede uitvoering van de reis en het reisgenot van de andere deelnemers ernstig wordt belemmerd, kan door Burgtours worden besloten tot uitsluiting van (verdere) deelname aan de reis. Gehele of gedeeltelijke restitutie van de reissom kan dan niet worden verleend. Alle kosten die uit deze uitsluiting voortvloeien, komen voor rekening van de deelnemer. Het is ons helaas niet mogelijk enige aansprakelijkheid te aanvaarden voor schade of letsel, berokkend aan de deelnemer, door welke oorzaak deze schade of letsel dan ook is ontstaan. Evenmin zijn wij aansprakelijk voor het verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen, geld inbegrepen.

voorbehoud
Het kan zijn dat tussen de tijd van publiceren van de reis en het uitvoeren van de reis zaken kunnen wijzigen. Uiteraard informeert Burgtours haar deelnemers hierover.

minimum deelname bij reizen
Bij onze reizen geldt een minimum aantal deelnemers beneden welk aantal de reis niet kan worden uitgevoerd. Bij de meeste reizen is dat aantal 25. Bij onvoldoende deelname behouden wij ons het recht voor de op de website genoemde reizen tot drie weken voor vertrek te annuleren. Uiteraard adviseren wij u graag bij het vinden van een aantrekkelijk alternatief.

reserveringskosten / administratiekosten
Burgtours rekent deze kosten niet.

prijzen / facturering / valuta / vrijblijvend
De vermelde prijzen op de website zijn exclusief verzekeringen en éénpersoons kamertoeslagen. En voor zover van toepassing, inclusief BTW. Als de reis vertrekgarantie krijgt, worden de deelnemers ingelicht door Burgtours. Alsdan zullen de facturen verstuurd worden. U krijgt dus geen factuur als we nog niet zeker weten of de reis doorgaat. Het bedrag van de aanbetaling wordt bepaald door Burgtours. Het restant dient 8 weken voor vertrek te zijn voldaan. Mocht de vertrekgarantie worden gegeven binnen de termijn van 8 weken voor vertrek, dan dient het volledige bedrag per omgaande te worden voldaan aan Burgtours. De gepubliceerde reissom is gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, heffingen en belastingen, zoals deze bij Burgtours bekend waren ten tijde van het in druk geven van de reisgegevens. Mochten zich prijswijzigingen voordoen (bijv. wijziging olieprijzen, koerswijzigingen of wijzigingen in het BTW percentage), dan behouden wij ons het recht voor die door te berekenen.

Bij niet tijdige betaling is Burgtours gerechtigd de boeking te annuleren. Reeds betaalde voorschotten worden dan niet teruggestort en de vordering blijft zonder meer bestaan. De reissommen zijn gebaseerd op gedeelde tweepersoonskamers, tenzij anders vermeld. Voor eenpersoonskamers wordt vaak een toeslag door het hotel gerekend, Burgtours rekent deze door aan de deelnemer. Alle prijzen in onze reisfolder zijn in Euro’s, tenzij anders vermeld. De reissommen zijn altijd per persoon. Het aanbod van Burgtours is vrijblijvend en kan zo nodig door deze worden herroepen. Herroeping wegens correctie van fouten in de berekening van de reissom of van andere fouten is toegestaan.

enquêteformulier
Burgtours is benieuwd naar uw reiservaring. Na afloop van de reis wordt aan de deelnemers een enquêteformulier gemaild. Wij vinden het erg belangrijk hoe u de reis heeft ervaren, zodat wij indien nodig verbeteringen kunnen aanbrengen.

SGR
Burgtours BV (KvK 54841313) is aangesloten bij SGR. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de in dit programma / op deze website gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR.  De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis. Voor meer info klik hier.

Calamiteitenfonds
Burgtours BV (KvK 54841313) is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen.
Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de op deze website gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:

  • (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren
  • de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis. Voor meer info klik hier.

annuleringen
Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, is de reiziger de volgende annuleringskosten verschuldigd:

  • bij annulering tot de 49ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling;
  • bij annulering vanaf de 49ste dag (inclusief) tot de 42ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom;
  • bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de vertrekdag de volledige reissom

kennelijke fouten
Kennelijke fouten en kennelijke vergissingen binden de reisorganisator niet. Dergelijke fouten en vergissingen zijn deze, die – vanuit het perspectief van de gemiddelde reiziger – op het eerste gezicht als zodanig kenbaar zijn of zouden moeten zijn.

foto’s 
Burgtours besteedt veel aandacht aan het selecteren van foto’s. Het is niet altijd mogelijk bij elke bestemming foto’s te plaatsen die uitsluitend betrekking hebben op de bestemming zelf. De foto’s dienen om een zo goed mogelijke indruk te geven van de omgeving waar naar toe wordt gereisd.
Het is te goeder trouw dat wij enkel beeldmateriaal publiceren dat vrij van rechten te gebruiken is. Mocht u een foto tegenkomen waarvan u meent dat deze auteursrechtelijk beschermd is of waarvan anderszins de rechten op gebruik geclaimd kunnen worden, dan verzoeken wij u vriendelijk ons hierop te attenderen. Wij zullen deze foto dan per direct van onze website verwijderen.

afbeeldingen accommodaties
De foto’s per accommodatie in ons reisprogramma zijn uitsluitend bedoeld om u een indruk te geven van het betreffende hotel. Het kan voorkomen dat de gekozen afbeelding afwijkt van het in- en/of exterieur van uw accommodatie. Wij kunnen hiervoor geen verantwoording dragen c.q. verantwoordelijk worden gesteld.

uitstapplaatsen hotels
De touringcarchauffeur zal u altijd zo dicht mogelijk bij uw accommodatie proberen af te zetten. Het is niet altijd mogelijk om dit pal voor de hoteldeur te doen, in verband met bijv. smalle straatjes of éénrichtingsverkeer. Het kan dus voorkomen dat u een stukje moet lopen om bij uw accommodatie te kunnen komen.

fooien
Bij de Israëlreizen zijn de standaard fooien bij de prijs inbegrepen. Bij de overige reizen zijn deze niet bij de reissom inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

persoonsgegevens
Het is belangrijk dat de achternaam (meisjes-achternaam), voorletter(s) overeenkomen met de gegevens op uw paspoort of ID bewijs. Onvolledige of onjuiste namen kunnen erin resulteren dat wijzigingskosten in rekening worden gebracht, met name als de vliegticket niet overeenkomt met de gegevens op het paspoort. Deze extra kosten zijn voor de deelnemer.

U bent verplicht tot het verstrekken van persoonlijke gegevens die voor de uitvoering van de reis van belang kunnen zijn. Deze bepaling betreft niet alleen geestelijke of lichamelijke beperkingen, maar ook andere hoedanigheden die tijdens de reis voor de reiziger zelf, of voor de medereizigers, of voor de reisleider van belang kunnen zijn.

personaliakaart
Wij verzoeken u altijd de personaliakaart voor de reisleider te willen invullen en deze vanaf de 1e reisdag bij u te dragen. De instructies hiervoor ontvangt u bij de laatste info voorafgaand aan een reis. Het is in uw en ons belang dat u deze zo volledig mogelijk invult, zodat de reisleider, indien zich bijzondere omstandigheden voordoen, adequaat kan reageren. U krijgt deze personaliakaart voorafgaand aan de reis  per email toegestuurd door Burgtours.

paspoort, visa, inentingen
De reiziger is er zelf verantwoordelijk voor dat hij/zij in het bezit is van de benodigde reisdocumenten zoals een geldig paspoort of identiteitskaart en de eventueel vereiste visa. Daar hoort ook het controleren van de geldigheid van het paspoort bij. Voor veel landen buiten Europa geldt de regel dat een paspoort nog minimaal 3 of 6 maanden geldig moet zijn bij terugkeer in Nederland. De deelnemer dient er ook zelf voor te zorgen dat hij /zij in het bezit is van eventuele bewijzen van inentingen en vaccinaties. Indien de deelnemer de reis niet kan afmaken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, komen alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de deelnemer.

gezondheidsinformatie
U dient zelfstandig na te gaan of er voor uw bestemming(en) en eventuele grensoverschrijdende excursies gezondheidsadviezen (zoals preventieve maatregelen ter voorkoming van ziektes) gelden. U kunt zich hiertoe wenden tot uw huisarts, GGD, het Ministerie van Volksgezondheid of het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (zie ook lcr.nl).

formulier toestemming reizen met minderjarige naar het buitenland
Reist u met een kind naar het buitenland waarover u gezamenlijk het gezag heeft of waarover u geen gezag heeft? U dient dan een formulier te gebruiken om aan te tonen dat u toestemming heeft van de personen die het gezag over het kind hebben om met het kind naar het buitenland te reizen. Voor het formulier te downloaden klik hier.

uw mobiele telefoonnummer / thuisblijvers
Bij het maken van uw boeking wordt om uw mobiele telefoonnummer gevraagd. In geval van calamiteiten kunnen wij u dan snel bereiken. Indien wij u niet kunnen bereiken, omdat u geen mobiel nummer heeft verstrekt, dit onjuist is of indien uw telefoon uit staat, komt dit geheel voor uw risico. Daarnaast vragen wij bij het invullen van de personaliakaart (die Burgtours u voorafgaand aan de reis verstrekt) om een telefoonnummer van een thuisblijver, zodat wij in geval van calamiteiten direct met deze persoon in contact kunnen treden.

reisbescheiden
De benodigde reisbescheiden (deelnemerslijsten, vertrektijden, reisinformatie ed.) worden over het algemeen uiterlijk tien dagen voor vertrek aan de deelnemers opgestuurd. Controleer altijd of de gegevens in de reisbescheiden kloppen.

annuleringsverzekering
Voor annuleringsverzekeringen zie https://www.burgtours.nl/reisverzekeringen/

in plaats stellen van
Indien een reiziger/(reizigers) verhinderd is/(zijn) aan een reis deel te nemen, komt/(komen) deze plaats/(plaatsen) weer ter beschikking aan Burgtours. Het is de reiziger/(reizigers) niet toegestaan deze plaats/(plaatsen) aan anderen toe te schikken.

reisverzekering
Voor reisverzekeringen zie https://www.burgtours.nl/reisverzekeringen/

het tot stand komen van verzekeringen
De verzekeringsovereenkomst die door doorlinking via onze website tot stand komt tussen u en de verzekeringsmaatschappij: Burgtours wordt daarbij geen partij en is dus ook niet aansprakelijk voor de uitvoering van die overeenkomst.

vervoer & verblijf

reisduur
In de reiswereld worden de dag van vertrek en terugkomst als hele vakantiedagen gerekend, ongeacht het tijdstip van vertrek en terugkomst.

hotelverzorging
Bij iedere reisbeschrijving staat de verzorging tijdens het verblijf op uw vakantiebestemming aangegeven.

volpension: Bij deze verzorging zijn alle maaltijden inbegrepen, dat wil zeggen: ontbijt, lunch en diner. De hotelverzorging begint, afhankelijk van het tijdstip van aankomst, met het diner op de eerste dag en eindigt met het ontbijt op de laatste dag. Uitzonderingen kunnen er zijn met vliegreizen.

halfpension: Het ontbijt en diner zijn inbegrepen. De hotelverzorging begint, afhankelijk van het tijdstip van aankomst, met het diner op de eerste dag en eindigt met het ontbijt op de laatste dag. Uitzonderingen kunnen er zijn bij vliegreizen.

logies en ontbijt: Het ontbijt is inbegrepen. De hotelverzorging begint met het ontbijt op de tweede dag en eindigt met het ontbijt op de dag van vertrek. Uitzonderingen kunnen er zijn bij vliegreizen

logies: Voor uw overnachting heeft Burgtours gezorgd, die is inbegrepen. De maaltijden komen voor eigen rekening, deze zijn niet inbegrepen.

reisprogramma
De reizen worden uitgevoerd volgens het aangegeven reisschema, behoudens overmacht, bijvoorbeeld extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten. Ook kan het noodzakelijk zijn dat de volgorde van het reisprogramma wordt gewijzigd, bijvoorbeeld in verband met onvoorziene lokale omstandigheden.

onvolkomenheden
U kunt op uw vakantiebestemming een fout of onvolkomenheid constateren. Hoe goed Burgtours de zaken ook voor elkaar heeft, het kan gebeuren dat u ergens niet helemaal tevreden over bent. Het beste is, dat u daarvan meteen melding maakt bij degene die verantwoordelijk is voor het verstrekken van de dienst, bijvoorbeeld de hotellier of uw reisleider. Dat kan veel ongemak en klachten voorkomen.

Burgtours is ervan overtuigd dat de aangeboden reis in juiste verhouding staat tot de reissom. Als een klacht niet ter plaatse kan worden opgelost, dan dient de deelnemer ter plaatse zijn/haar klacht schriftelijk kenbaar te maken, en dit aan de reisleider of aan Burgtours binnen 14 dagen op te sturen na afloop van de reis.

Het bedenken en uitvoeren van uw vakantie is voor het grootste deel mensenwerk. Aspecten als persoonlijke aandacht, zorg en begeleiding spelen een belangrijke rol. Probeer bij de beoordeling van uw vakantie realistisch te blijven. Zo kunt u bijvoorbeeld voor een lage reissom geen topkwaliteit verwachten. Daarnaast moet rekening worden gehouden met de normen en waarden in het land van uw keuze.

uitsluiting en beperkingen aansprakelijkheid Burgtours
In geval op een in de reis begrepen dienst een Verdrag van toepassing is dat een uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid aan de dienstverlener toekent of toestaat, is de aansprakelijkheid van Burgtours dienovereenkomstig uitgesloten. Burgtours is evenmin aansprakelijk indien en voor zover de deelnemer zijn schade heeft kunnen verhalen uit hoofde van een verzekering, zoals bijvoorbeeld een reis- en/of annuleringsverzekering. Indien Burgtours jegens de deelnemer aansprakelijk is voor derving van reisgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste 25% van de reissom. Mocht een reis geen doorgang kunnen vinden door financieel onvermogen of een faillissement van een zakenpartner / derde partij waarvan Burgtours producten en/of diensten heeft ingekocht, dan volgt er geen vergoeding richting deelnemers. In dit geval wordt wel de reeds voldane reissom terugbetaald aan de deelnemers.

Mondelinge toezeggingen die niet schriftelijk bevestigd zijn, binden Burgtours niet.

vertragingen
Door overmacht, zoals drukte op de weg of in het luchtruim, stakingen (ook openbaar vervoer) of weersomstandigheden, kunnen vertragingen ontstaan. Mocht door dergelijke vertragingen bij heenreis of terugreis aansluitend (openbaar) vervoer niet mogelijk zijn, dan is Burgtours niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende kosten.

excursies
Op uw bestemming biedt Burgtours u de mogelijkheid om verschillende excursies te maken. We willen u erop attent maken dat Burgtours uitsluitend een bemiddelende rol hierin speelt. We zijn dus niet aansprakelijk voor de uiteindelijke uitvoering en/of eventuele voorvallen tijdens de excursies. U boekt bij ons onder het uitdrukkelijke beding dit als eigen verantwoording op u te nemen en ons voor de gevolgen van mogelijke ongelukken nimmer aansprakelijk te stellen.

geluidsoverlast
Indien de accommodatie in het centrum van een stad ligt, dient u met name in het hoogseizoen rekening te houden met mogelijke geluidsoverlast. Tevens kan het voorkomen dat ventilatie apparatuur en/of airconditioners lawaai produceren. Wij hebben hier helaas geen invloed op.

vliegreizen
Uw vliegreis is een belangrijk onderdeel van uw vakantie. Burgtours werkt daarom samen met gerenommeerde luchtvaartmaatschappijen.

vluchttijden
Wanneer u een vliegreis boekt, bent u benieuwd naar de vluchttijden. Deze vluchtschema’s worden soms 10 tot 14 dagen voor vertrek door de luchthaven vastgesteld. In de reisbescheiden, die u tien dagen voor vertrek ontvangt, wordt u hierover geïnformeerd.

Bij vluchten kan het voorkomen dat de vertrektijden kort voor de vlucht veranderd worden door de betreffende luchtvaartmaatschappij. Burgtours heeft hier helaas geen invloed op en kan daarvoor dus geen verantwoordelijkheid dragen.

Indien uw vlucht via Schiphol gaat, raadpleeg dan Inlichtingen voor de exacte thuiskomsttijd
Voor de exacte thuiskomsttijd kan het beste contact opgenomen worden met Schiphol inlichtingen. Zie internet. Het is noodzakelijk om het vluchtnummer te vermelden. Dit staat vermeld in de reisbescheiden.

prijsverhoging
Onder bepaalde omstandigheden heeft Burgtours het recht de reissom te verhogen, als gevolg van verhoogde vervoerskosten (bijv. brandstoftoeslagen, luchthavenbelastingen en grote valuta schommelingen).

vluchttoeslagen
Sommige reizen worden gecalculeerd op basis van stoelen in een bepaalde klasse van luchtvaartmaatschappijen. Dit staat dan bij de reis vermeld. De luchtvaartmaatschappijen hebben een bepaald aantal stoelen beschikbaar per klasse. Het kan voorkomen dat op het moment dat u een bepaalde reis boekt de klasse waarop de reissom gecalculeerd is, niet meer beschikbaar is. Uw vliegtuigstoel moet dan in een andere klasse geboekt worden. De toeslag komt dan (uiteraard na uw toestemming) voor uw rekening. Deze aanduiding van klasse heeft niets te maken met de kwaliteit van de vliegtuigstoelen. Het kan voorkomen dat de goedkopere klasse, die door de luchtvaartmaatschappijen als niet beschikbaar werd doorgegeven, later (meestal kort voor vertrek) toch weer beschikbaar is. Restitutie is dan helaas niet meer mogelijk.

reizen per touringcar

Burgtours touringcar-classificatie
Er is een onderscheid in Tourist Class (75 cm beenruimte), Comfort Class (85 cm beenruimte) en Royal Class (94 cm beenruimte). Touringcars in alle drie de categorieën hebben dubbele beglazing, toilet aan boord, koelkast en koffiezetapparaat, voetsteun, twee passagiersdeuren aan rechterzijde, luchtvering, stereo geluidsinstallatie en airconditioning. Per reis is aangegeven welke touringcar wordt ingezet.

de touringcar: veiligheid en comfort
Burgtours werkt voor zijn Europese reizen uitsluitend met touringcarbedrijven die het Keurmerk Touringcarbedrijf hebben en/of aan strenge eisen moeten voldoen aangaande de veiligheid.

geen vaste plekken in de bus
In de bus heeft niemand een vaste plaats. Indien u om medische redenen (doktersverklaring vereist) voorin of halverwege de touringcar plaats moet nemen, worden er voor u, na vooroverleg met Burgtours, zitplaatsen gereserveerd op de tweede of derde rij. Verder zal de reisleider een voorstel doen om te rouleren van zitplaatsen.

reisbagage touringcar
Wij adviseren u de bagage ’s nachts uit de bus te halen. Het achterlaten van bagage in de bus, overdag of ’s nachts, gebeurt te allen tijde voor eigen risico van de deelnemer.

cruises
De lokale havenautoriteiten delen de ligplaatsen voor alle schepen in. Hier kunnen de rederij en Burgtours geen invloed op uitoefenen. Wij kunnen daardoor niet in elke plaats garanderen dat het cruiseschip in het centrum ligt afgemeerd. Vanwege het beperkt aantal plaatsen kan het voorkomen dat hotelschapen naast elkaar liggen afgemeerd aan de kade of steiger. Ook dit bepaalt de havenmeester/riviermeester. Door het naast elkaar afmeren van de hotelschepen kan er sprake zijn van minder uitzicht en/of privacy in uw cabine.